Selamat Datang

Khamis, 24 Jun 2010

Soalan lisan di Parlimen


DEWAN RAKYAT PADA 23.06.2010

PR-1232-L38209
Dato' Noraini binti Ahmad [ Parit Sulong ] minta PERDANA MENTERI
menyatakan sasaran dan keberkesanan penubuhan Nasional G-Ekonomi
dalam melonjakkan pencapaian usahawan Melayu dan bumiputera agar
mampu bersaing dan muncul sebagai pemain ekonomi utama global.

Dato' Noraini Ahmad- Ahli Parlimen Parit Sulong

1. Dato’ Noraini binti Ahmad [Parit Sulong] minta Menteri Pelajaran menyatakan
langkah-langkah dan strategi yang diambil oleh kementerian dalam mencapai sasaran
mewujudkan 100 buah sekolah berprestasi tinggi menjelang tahun 2012. Daripada
jumlah ini, berapakah bilangan sekolah yang disasarkan terletak di luar bandar dan
pedalaman.

Jawapan

Tan Sri Haji Muhyiddin bin Haji Mohd. Yassin: Tuan Yang di-Pertua, langkah
yang dilakukan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia memperkenalkan sekolah
berprestasi tinggi seperti yang digariskan dalam salah satu sub bidang keberhasilan
utama negara (NKRA) merupakan usaha kementerian dalam melaksanakan
transformasi dan penambahbaikan daripada semasa ke semasa untuk menjamin kualiti
pendidikan negara berada pada tahap yang tinggi........


Tiada ulasan:

Catat Ulasan