Selamat Datang

Rabu, 30 Mac 2011

Datuk Noraini Ahmad di Parlimen....


Kenangan semasa PRK Tenang .

Berikut adalah soaljawab diantara Datuk Noraini Ahmad sebagai AP Parit Sulong mengenaai permohonannya  untuk SK Parit Jawa, Parit Sulong, Batu Pahat.
DR. 2.12.2010

Pertanyaan kepada menteri

Dato’ Noraini binti Ahmad [Parit Sulong]:

Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya inginmerujuk kepada P.41, Butiran 03501 - Ubahsuai Naik Taraf Rendah di muka surat 467. Pertamanya meluaskan akses kepada pendidikan yang berkualiti ini memang tidak akan lengkap tanpa memastikan pelajar menikmati kemudahan pendidikan selesa. Jadi saya faham KPM telah menjalankan banyak projek untuk menaik taraf, membaik pulih dan menyelenggarakan sekolah terutamanya sekolah yang berada dalam keadaan daif dan memerlukan pembaikan segera. Sehubungan dengan itu Tuan Pengerusi, saya ingin merujuk kepada sekolah kebangsaan di kawasan saya yang dibina pada tahun 1936 iaitu Sekolah Kebangsaan Kampung Jawa di kawasan Parlimen Parit Sulong. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya ingin menyambung ucapan saya. Tadi saya sudah nyatakan mengenai sekolah kebangsaan yang dibina pada tahun 1936 iaitu Sekolah Kebangsaan Kampung Jawa di Parlimen Parit Sulong ini. Sekolah ini memang sekolah kecil sahaja, sekolah kurang murid. Walau bagaimanapun, keadaan sekolah ini masih lagi berdindingkan kayu yang telah reput dimakan oleh anai-anai. Saya sudah bawa perkara ini berapa kali di dalam Dewan yang mulia ini. Jadinya pihak JKR negeri sendiri sudah mengesahkan bahawa sekolah ini tidak selamat untuk diduduki kerana terlampau uzur. Pengesahan ini telah dibuat pada 20 Jun 2003 lagi. Jadinya, Tuan Pengerusi saya hendak mengambil penjelasan ini untuk mendapatkan kepastian daripada kementerian sama ada sekolah yang saya maksudkan tadi ini dapat dibaik pulih atau dibina baru dalam masa yang terdekat ini. Kita tidak mahu menunggu sehingga sesuatu yang buruk berlaku sekiranya tidak diambil tindakan segera. Saya pun selaku Ahli Parlimen tidak rela hendak lihat murid-murid dan juga guru-guru yang sentiasa berada di dalam keadaan bimbang dan belajar dalam keadaan yang tidak selesa.


Jawapan Timbalan Menteri Pelajaran

Datuk Dr. Wee Ka Siong:

Jadi, tentang Yang Berhormat Parit Sulong membangkitkan SK Kampung Jawa. Jawapannya, projek ini pada asalnya dimasukkan dalam Rancangan Malaysia Kesembilan dan Yang Berhormat telah menyarankan sama ada boleh kita naik taraf membuat pembaikan. Kita menerima baik cadangan tersebut. Saya telah meminta supaya pegawai mengambil maklum. Ini kerana kalau kita hendak mendapatkan peruntukan besar, kita terpaksa buat beat dalam second rolling, kalau tidak, kalau penambahbaikan mungkin jumlahnya tidak besar, kita akan pertimbangkan.


Tiada ulasan:

Catat Ulasan